Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

martes, 15 de abril de 2014

A Xunta de Persoal de SSCC empraza ao Presidente da Xunta a retirar a lei de medidas

A Xunta de Persoal dos Servizos Centrais, consonte ao acordado no último Pleno, vén de dirixir un escrito ao Presidente da Xunta co obxecto de revertir a lei de medidas unha vez cumpridos os dous anos da súa entrada en vigor, consonte ao disposto na disposición derradeira da propia lei.

No escrito, esta xunta de persoal manifesta o seguinte:


"Que a LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia leva en vigor dende o 3 de marzo de 2012.

Que o conxunto de empregadas e empregados públicos da Xunta de Galicia leva sufrindo unha serie de recortes sen precedentes dende a entrada en vigor desta lei, tales como a perda do complemento por incapacidade temporal, a perda do fondo de acción social, eliminación de días de asuntos persoais, o dereito á prolongación de permanencia no servizo activo, imposicións con respecto ao horario de traballo, a posibilidade de redución obrigatoria para o persoal interino e diversas modificacións unilaterais de determinados artigos do V Convenio Colectivo, entre outros.

Ademais desta serie de medidas que sufrimos o persoal da Xunta de Galicia, tamén hai que sinalar a perda de poder adquisitivo polo recorte do específico nas pagas extras de 2013 e 2014.

Así mesmo, hai que sumar a esta serie de medidas autonómicas as que o persoal da Xunta soporta por parte do Goberno Central, como foron a paga extra de 2012 e a diminución de días de asuntos persoais na normativa básica.

Non entanto, o propio Estado acaba de anunciar a recuperación dun segundo día de asuntos persoais a maiores do que xa outorgou a finais do ano pasado.

Esta lei de medidas sinala na súa disposición derradeira única “As medidas previstas nesta lei serán revisadas nun prazo de dous anos dende a súa entrada en vigor, en función da evolución do produto interior bruto real de Galicia e do aforro primario dos orzamentos.”

Segundo se recolle nas propias notas de prensa da Xunta de Galicia, sen ir máis lonxe na que se asina en Panamá o pasado 19 de febreiro, o propio presidente da Xunta manifestaba que Galicia está a ser unha das comunidades máis solventes e máis seguras ao cumprir o déficit público no ano 2013 por debaixo do tope máximo autorizado polo Goberno de España, abondando posteriormente que Galicia está cun déficit por debaixo dos obxectivos fixados e que o leva cumprindo dende o ano 2009, sinalando que Galiza é unha das comunidades máis solventes do Estado, ademais de que a débeda pública, segundo fontes da Xunta, ficou 3,6 puntos por debaixo da media.

Tamén á conselleira de Facenda sinalou, nunha entrevista na Radio Galega o pasado 23 de marzo, que se ía proceder a revisar á alza as previsións de medre da economía galega para este ano 2014, estimada para o presente exercicio nun 0,8 %, xa de entrada unha décima superior á previsión do Estado.

Por todo o exposto, EMPRAZAMOS ao presidente da Xunta a que se revertan todas estas medidas ou cando menos sexan revisadas, debido a que xa se esgotou, o pasado 3 de marzo, o prazo de dous anos que establecía esta Lei de Medidas e debido tamén a que a mellora da situación económica e de déficit é moito máis sustentable que hai dous anos, segundo manifesta sempre a propia Xunta de Galicia."

Ningún comentario:

Publicar un comentario