Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 1 de xullo de 2016

Asinado outro megacordo: modificación das instrucións acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral

Acordo asinado o 30 de xuño de 2016 na liña de megacordos sobre pequenas cuestións de xustiza

Pequena modificación no apartado cuarto das actuais instrucións que regulamentan o acceso á xubilación parcial e o contrato de remuda do persoal laboral. Actualmente, no caso de extinción do contrato da persoa remudista, acudíase directatmente ao Servizo Galego de Colocación, con esta modificación pásase primeiro polas listas do Decreto 37/2006.

Texto do acordo asinado


Primeiro.-Unha nova redacción do segundo parágrafo da instrución cuarta das instrucións para a aplicación do acordo para o acceso á xubilación parcial e do contrato de remuda do persoal laboral do Convenio colectivo único da Xunta de Galicia que queda do seguinte xeito:

     “2.-No suposto de que unha vez formalizado o contrato co remudista, este se extinga por calquera causa, no prazo de 10 días deberá comunicarse á correspondente delegación territorial do Instituto Nacional da Seguridade Social, o novo contrato de remuda realizado co substituto daquel, para dar cumprimento ao dito prazo, o remudista será seleccionado correlativamente do seguinte xeito:

     1º.- Listas derivadas do Decreto 37/2006.

     2º.-Lista confeccionada a propósito para a selección do remudista, sempre que non existan listas posteriores derivadas do Decreto 37/2006.

     3º.-En caso de non existir listas do Decreto 37/2006 seleccionarase directamente polo Servizo Galego de Colocación”.

 Segundo.-O presente acordo entrará en vigor o mesmo dia da súa sinatura e darase conta do mesmo na próxima Comisión de Persoal .

Autorizase ao persoal que determine a Dirección Xeral da FunciónPública para o seu rexistro e publicación.


Novas relacionadas:

Ningún comentario:

Publicar un comentario