Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

mércores, 31 de maio de 2017

Arquivos públicos para que non pase coma cos contratos de Marcial Dorado

No ano 2015 o Parlamente galego aprobou (a proposta do Goberno) a primeira Lei de Arquivos que tivo este país. Non foi unha lei imposta, foi un texto elaborado e reelaborado dende o ano 2011 que tivo varias modificacións e recortes ata quedar ao gusto do gobernó e do parlamento; recordemos en maioría do mesmo partido que dirixe hoxe Galicia, o Partido Popular.

Pois ben, estes días acábase de aprobar a Modificación de Relaición de postos de traballo (RPT) da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA); axencia que move e produce ao ano miles e miles de documentos (tano en formato electrónico e formato papel), e que necesitan unha xestión documental axeitada e non un mero almacenamento en naves de empresas privadas ou o que é peor perdas masivas ou eliminacións incorrectas.

Nestas negociacións para aprobar a dita RPT a CIG reiterou a necesidade da existencia dun técnico/a especializado na materia, non porque detectaramos ese traballo estructural senón porque temos una Lei que o dí:

LEI 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.

Artigo 38. Arquivos centrais
1. Existirá un arquivo central en cada consellaría e opcionalmente, cando non estea creado un arquivo xeral territorial, en cada xefatura territorial dela dependente, así como naqueles organismos que posúan personalidade xurídica propia.
2. Os arquivos centrais definen, implantan e manteñen, no ámbito dos órganos e entidades mencionados no artigo 35, o sistema de xestión documental, de acordo coa normativa técnica e as directrices do órgano coordinador do Sistema e as instrucións da persoa titular da secretaría xeral ou do correspondente órgano directivo.
3. Os arquivos centrais realizarán as transferencias de documentos que lles correspondan ao Arquivo de Galicia ou, se é o caso, ao arquivo intermedio ou histórico xestionado pola Xunta de Galicia da súa demarcación territorial.
4. Os arquivos centrais asesorarán o persoal responsable dos arquivos de xestión e coordinarán a súa organización e funcionamento.
5. Á fronte de cada arquivo central haberá unha persoa do corpo facultativo superior de arquivos, nos termos que estableza o plan previsto na disposición transitoria segunda e de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias, tras a correspondente modificación da relación de postos de traballo.


O caso é que excusándose nas dispoñibilidades orzamentarias, non crean nin este arquivo, nin nengún en moitas consellerías; lease: Mar, Presidencia, Educación, Sanidade, Territorio, Economía, Medio Ambiente....; pero sí que hai dispoñibilidade orzamentaria para seguir pagando a empresas externas a xestión documental de varios departamentos e facer macrocontratos con Severiano Gestión, Boquete, David Mudanzas, etc..

Estes días sairon na prensa problemas gravísimos de xestión de arquivos en Xustiza, no Concello de Lugo, na Deputación de Ourense, e na nosa casa xa cáseque ninguén recorda os famosos “papeles de Feijoo”, aqueles contratos de Sanidade con Marcial Dorado que se perderan nun colexio de Vigo, e que ninguén quiso nin poido investigar.

A este Goberno sempre se lle enche a boca ao decir que hai que cumplir ás leis, pero cando é o poder o que o ten que facer, non segue o mesmo raseiro.

Este é un bo exemplo de como ao poder non lle interesa a xestión documental, pois eso leva consego a transparencia, e mitiga as corruptelas, no fondo unha boa xestión documental é unha actividade fornecedora da democracia.

E neso andamos, a ver se na próxima RPT nos fan máis caso. Pola CIG non vai ser.....

Ningún comentario:

Publicar un comentario