Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

xoves, 20 de agosto de 2015

Modificación do EBEP e do Estatuto dos traballadores en materia de permisos

A entrada en vigor da Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia modificou o EBEP e o Estatuto dos Traballadores en canto ao permiso retribuido para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto. Amplíase este persmiso tamén aos casos de adopción, acollemento ou garda con fins de adopción, para asistir ás reunións e sesións informativas e preparatorias necesarias.

Así pois, modifícase a letra e) do artigo 48 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, que queda redactado como segue:

Permisos dos empregados públicos:
(...)
e) Polo tempo indispensable para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao parto polas funcionarias embarazadas e, nos casos de adopción ou acollemento, ou garda con fins de adopción, para a asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación e para a realización dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade, que deban realizarse dentro da xornada de traballo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario