Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

venres, 13 de novembro de 2015

Modificación dos programas que rexen os procesos selectivos de corpos xerais por promoción interna e acceso libre

Descargar modificacions nas ordes das convocatorias

Este tema estivo cocéndose durante todo o mes de outubro mais ao final a resposta chegou en novembro. Na reunión do luns, 9, avisaron e enviaron a proposta de modificación dos temarios convocatorias que iría á Comisión de Persoal do mércores, 11, pero só a título informativo. Fica pendente a publicación no DOG. 

Esta modificación nos programas das convocatorias é consecuencia da publicación o 2 de outubro da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común e da Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, ademais da actualización do Real Decreto Lexislativo /2015, de 30 de outubre, polo que se aproba o texto refundido de la Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Presentan as modificacións, din que a EGAP fará os cambios oportunos nos seus temarios "o máis rápido" e que, a modo compensatorio, os exames non serán en nigún caso antes do 1 de abril do 2016.

A realidade é que non houbo negociación real dos programas iniciais das oposicións e nas modificacións nin sequera houbo negociación simulada pois non deron pé a presentar alegacións. En calquera caso, na Comisión de Persoal a CIG advertiu do seguinte:

  • En case todos os programas tanto de libre como de promoción interna entra a administración electrónica, sendo a normativa galega o Decreto 198/2010 que regula a Administración electrónica en Galiza e entidades dependentes. Esta normativa está afectada por normas básicas do estado (lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e RD 1671/2009 que a desenvolve parcialmente). As referidas normas do estado están derrogadas pola nova lei 39/2015 de procedemento administrativo común. Solicitamos aclaración de que artigos do decreto galego 198/2010 seguirán vixentes a efectos de estudo.

  • O V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza é unha norma publicada e os artigos afectados pola Lei de medidas non están derrogados, senón "suspendidos na súa eficacia", demorados no seu vigor até que se derrogue a Lei de medidas. Cómpre que aclaren se entra o V Convenio íntegro, cos artigos suspendidos, ou o V Convenio realmente aplicable a día de hoxe coa Lei de medidas.

Entende Función Pública que estas dúas advertencias, xunto coas posíbeis incidencias dos cambios normativos respecto da responsabilidade patrimonial e o procedemento sancionador, poden estar efectivamente afectados por cambios normativos, pero non así a redacción dos programas, sendo responsabilidade do alumno/a estudar a materia correcta. Para evitar problemas, comprométese a Administración a que a EGAP terá en conta os posíbeis cambios normativos para a publicación dunhas guías o máis rápido posíbel

Ningún comentario:

Publicar un comentario