Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

luns, 30 de marzo de 2015

Voto por correo nas eleccións sindicais

O voto por correio está establecido pola Lei 9/1987 de Órganos de Representación nas Administracións públicas e desenvolto polo Real Decreto 1846/1994 polo que se aproba o regulamento de eleccións sindicais nos órganos da Administración xeral do Estado e que a Xunta aplica aquí supletoriamente.

Para exercer o voto por correo nas eleccións sindicais:

Tes que comunicalo previamente (solicitalo) a túa mesa eleitoral. Esta comunicación pode ser a partir do día seguinte á convocatoria eleitoral (dende a data de constitución da mesa xa se pode facer) e até cinco dias antes da data de votación

A comunicación farase a través das oficinas de Correos (apresentando escrito en sobre aberto para ser datada e selada antes de ser certificada). Exixese documento de identidade. A comunicación tamén a pode efectuar no nome do eleitor, persoa debidamente autorizada, acreditanto esta a sua identidade e representación abonda.

Algunhas Mesas Cordinadoras poden permitir excepcionalmente a solicitude do voto a través dos rexistros da propia Xunta. No caso dos Servizos Centrais vai todo polo libro e só se considera válido a solicitude e posterior voto a través das oficinas de Correos.

A mesa, unha vez verificada a inclusión no censo, procederá a enviar as papeletas eleitorais e o sobre no que debe ser introducido o voto.

O eleitor introducirá a papeleta de votación no sobre remitido, que pechará, e este, á sua vez, e xunto con fotocopia do documento de identidade, introducirá noutro de maiores dimensións que tamén remeterá á mesa eleitoral por correo certificado (este último sobre debe ir aberto á oficina de correos).

Inda que xa se votase por correo, o eleitor poderá votar en persoa, eliminandose o voto por correo.

Modelo de solicitude

Asunto: Petición voto por correo

_______________________________________________________, con documento de identidade número __________________ , persoal funcionario da Administración Autonómica Galega, con destino en _______________________________________ , en relación ao proceso eleitoral á Xunta de Persoal dos servizos periféricos da Xunta de Galiza na provincia de Pontevedra,  manifesto o meu desexo de exercer o voto por correo nas eleicións convocadas para o día 19 de abril de 2007.

Xa que logo, prego se me achegue a documentación ao seguinte enderezo:


_________________, ____  de _________________ de 2007Ningún comentario:

Publicar un comentario