Publicación destacada

O Radón na Xunta ou como obter boletos para un cancro de pulmón

mércores, 13 de maio de 2015

Anuncio no DOG sobre o procedemento de recuperación da 2ª parte contratante do 24% da paga extra de 2012

Antes sequera da entrada en vigor da lei que o habilita, xa publica Facenda na sección de anuncios do DOG o procedemento de recuperación da 2ª parte contratante do 24% da paga extra de 2012. Xa nos gustaría que todos os meses sexan eleccións para darse tanta presa en devolver o que nos deben.

Incorporan como anexo unha solicitude de pagamento das cantidades en concepto de recuperación da paga extraordinaria, para o persoal que non estea en situación de servizo activo en maio de 2015. Ás empregadas e empregados públicos que sigan en activo serálle aboado de oficio pola conselleria, organismo ou entidade a través da cal perciba as súas retribucións no mes de maio.

A disposición transitoria segunda da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, dispón que as contías previstas na disposición adicional décimo sétima da Lei 11/2014, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, en concepto de recuperación da paga extraordinaria e adicional de decembro de 2012 do persoal ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia, se ampliarán ata o vinte e catro con cero catro por cento dos importes efectivamente deixados de percibir e que as ditas cantidades serán equivalentes á parte proporcional correspondente aos primeiros corenta e catro días das mencionadas pagas do mes de decembro de 2012.

Ningún comentario:

Publicar un comentario